Strefa Compliance

Strefa Compliance

Celem Compliance jest ograniczenie ryzyka prawnego w firmie, które może realizować się w postaci sankcji wynikających z ustaw, utraty reputacji na rynku i zaufania partnerów biznesowych a w konsekwencji spadku obrotów.

Kancelaria wspomaga przedsiębiorców w tworzeniu systemów zarządzania Compliance dopasowanych do przedmiotu działalności i ryzyk, m.in.: w takich obszarach jak:

  • sygnaliści – Projekt ustawy z dnia 12 lipca 2023 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
  • AML – Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z poźn. zm.)
  • przeciwdziałanie korupcji – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138)
  • przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji – Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1010)
  • odpowiedzialność pracodawcy związana z zatrudnieniem w tym mobbing, dyskryminacja, zasady współżycia społecznego w miejscu pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 z poźn. zm.)
  • odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.)